بالش بادی کوهنوردی طبی اسفنجی بلک دیر ۱۰۰۲ قیمت اصلی ۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان است.
بازگشت به محصولات
بالش بادی طبیعتگردی الیاف 600 قیمت اصلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۷,۰۰۰ تومان است.

عینک اسکی و طوفان uvex f 2

مناسب اسکی و طوفان
سبک و راحت
دارای شیشه ی دو جداره
لنزی با قابلیت دید بهتر در مه
شیشه آنتی فوگ (ضد بخار)
کنتراست و شفافیت دید عالی
دارای قالب و فریم پهن
ساخت آلمان

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

عینک اسکی و طوفان 

اسکی یکی از ورزش های محبوب می باشد که با توجه به شرایط خاصی که دارد نیازمند لوازم مخصوص به خود است. به همراه داشتن عینک اسکی در منطق برفی جزو یکی از الزامات می باشد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد اﺷﻌﻪ ﻫﺎی آﻓﺘﺎب، اﻧﻌﮑﺎس آن ﻫﺎ و ﺑﺎد و … ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻮوﮐﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻮاد و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺪرن، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺤﺎﻇﻔﺖ ﺑﺎﻻ و راﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﯿﻨﮏ ﯾﻮوﮐﺲ ﻣﺪل f2 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﯽ، ﻃﻮﻓﺎن و ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮردی f2

اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ اﺳﮑﯽ اف 2 ﻓﺮﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ دارد و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. دور ﻗﺎب ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﻮوﮐﺲ اﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﻓﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﮐﻨﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ اﺳﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﯿﻨﮏ ﻃﺒﯿﺘﺎن در زﯾﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻨﺪ آن ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺰ آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺳﺮﺗﺎن ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﮑﻨﯿﺪ.

ﺷﯿﺸﻪ ی ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﻮوﮐﺲ دو ﺟﺪاره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ آن اﻣﮑﺎن دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر آﻣﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﯿﺸﻪ ی ﻋﯿﻨﮏ اﺳﮑﯽ ﯾﻮوﮐﺲ آﻧﺘﯽ ﻓﻮگ ﯾﺎ ﺿﺪ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺨﺎر ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ی ﻋﯿﻨﮑﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دﯾﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. علاوه بر آن چشمانتان را از اشعه های مضر مثل UVA، UVB، UVC دور نگه خواهد داشت.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺿﺪ ﺑﺨﺎر ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﻣﻪ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ و… ﻋﯿﻨﮏ اﺳﮑﯽ و ﻃﻮﻓﺎن f2 اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای شما ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺪ

ﺑﺎ ﯾﻮوﮐﺲ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1926 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان است.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

محصولات مشابه